Basisschool de Verbinding. Levensbeschouwelijk.
Basisschool de Verbinding is een christelijke basisschool. Dagelijks starten we met onze leerlingen in de kring, om echt contact te maken, om verhalen van thuis uit te wisselen of om actualiteiten te bespreken. Ook de Bijbel hoort daar voor ons bij. Drie keer per week besteden we in de kring aandacht aan godsdienstige vorming: we zingen liedjes, lezen verhalen voor of bidden samen. Dit doen we op een hedendaagse manier, waarbij we een vertaalslag maken naar de wereld van vandaag. In deze wereld maken we leerlingen bewust van onze christelijke normen en waarden, zoals zorgen en opkomen voor elkaar, eerlijk zijn naar anderen en onszelf en het tonen van naastenliefde en respect.

In de hogere groepen komen ook de wereldgodsdiensten aan de orde, zodat leerlingen verder leren kijken dan hun eigen leefomgeving.

Basisschool de Verbinding. Onderwijskundig.
Ieder kind is anders, ieder kind is welkom. In ons onderwijs gaan we dan ook uit van verschillen tussen leerlingen en proberen we hieraan tegemoet te komen. We dagen onze leerlingen uit en stimuleren ze hun mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen, in voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We streven ernaar leerlingen mee te nemen in een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8 waarbij we structuur bieden, grenzen stellen en consequent zijn. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken vormen al vanaf groep 1 kernbegrippen in onze lessen.

Basisschool de Verbinding. Pedagogisch.
Op Basisschool de Verbinding werken we met de methode Vreedzame School. Deze methode draagt bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden van onze leerlingen. De school vormt een oefenplaats om te leren verantwoordelijkheid te dragen, respect te tonen en mee te doen. Bij een conflict tussen leerlingen zetten we onze leerling-mediators in: deze leerlingen bemiddelen in de ruzie en zoeken met alle partijen naar een oplossing die voor iedereen werkt.

Basisschool de Verbinding. Organisatorisch.
We vinden het belangrijk goed te overleggen en samen te werken: we betrekken ouders, kinderen, de gemeenschap en externe partijen met specifieke expertises graag bij onze overwegingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze klassenregels en afspraken: deze stellen we met de leerlingen op, zodat iedereen zich ervoor inzet ze na te leven. Met ouders voeren we ‘presenteer je kind’-gesprekken: deze gesprekken geven ons een inkijkje in het leven van de leerling in de privésituatie en maken het makkelijker onze manier van werken goed op het kind af te stemmen. Ons team van leerkrachten neemt regelmatig deel aan scholingen en ontvangt advies van de medewerkers van de schoolbegeleidingsdienst CED of van Stichting Passenderwijs.